Przejdź do treści
Aktualności

Podyplomowe studia Menedżerskie

Podyplomowe studia Menedżerskie - Innowacyjne zarządzanie gminą. Czyli jak efektywnie zarządzać i prowadzić relacje z mieszkańcami.

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 19 listopada miała miejsce inauguracja rocznych i dwusemestralnych „Podyplomowych Studiów Menedżerskich - innowacyjne zarządzanie gminą”. W zajęciach wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy kluczowych wydziałów, dyrektorzy jednostek budżetowych i członkowie zarządów spółek komunalnych oraz samorządu wojewódzkiego. Partnerem strategicznym studiów jest Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., a partnerami merytorycznymi są m.in.: Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,  Biuro Programu „Niepodległa”.

a

Celem Wydziału Zarządzania wraz partnerem projektu  Centrum im. Adama Smitha jest znaczące zwiększenie wiedzy i kompetencji liderów samorządu, służące poprawie sprawności i efektywności zarządzania urzędem i relacjami z mieszkańcami - odbiorcami usług publicznych; finansami, w tym dochodami, wydatkami i długiem; gospodarką komunalną oraz majątkiem.

Studia dostarczą wiedzę z zakresu praktycznego planowania i zarządzania strategicznego wraz z umiejętnością zdefiniowania i wykorzystania posiadanych oryginalnych aktywów (miękkich i twardych) oraz przenoszenia (rozpisania) zadań wynikających z celów strategicznych na poziom zarządzania operacyjnego.

a

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i nabędą umiejętności z zakresu praktycznego zastosowania najnowszych metod zarządczych i komunikacyjnych (w tym zarządzania projektowego i na ścieżkach równoległych), z wykorzystaniem technologii IT oraz optymalnego wykorzystania dostępnych na rynku krajowym i UE instrumentów finansowych.

Znaczącym i unikalnym w skali kraju komponentem programu studiów będą zajęcia case study (na bazie najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych), prowadzone przez menedżerów - praktyków zarządzania, rekrutujących się z sektora komercyjnego i publicznego.

Słuchacze otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

1

Trwa jeszcze nabór, który prowadzi Centrum im. Adama Smitha.

Aplikacja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem:

https://smith.sorga.pl/rekrutacja?r=Ankieta

Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym, z uzupełniającą formą e-learningu,
w salach wykładowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naszą propozycją, uprzejmie prosimy o  bezpośredni kontakt, pod telefonem: +48 534 551 451

INFORMACJA DODATKOWA O WYKŁADOWCACH, ABY DAĆ WYOBRAŻENIE O PRAKTYCZNYM WYMIARZE TYCH STUDIÓW.

Zajęcia i wykłady prowadzą m.in.:

Sławomir Najnigier, wiceminister budownictwa (1992-1993) i prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (1997-2000). Specjalizuje się w sprawach gospodarki komunalnej i samorządowych w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i rozwoju miast. Jako menedżer zarządzał wieloma projektami inwestycyjnymi – samorządowymi, rządowymi i prywatnymi.

dr Zdzisław Sokal, członek zarządu NBP (2007-2013), prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2016-2019), doradca  doradca do spraw gospodarczych Prezydenta RP, wykładowca na Uczelni Łazarskiego.

prof. Konrad Raczkowski, wiceminister finansów (2015-2016), wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska (2016-2020), profesor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemach gospodarczych, finansach publicznych i gospodarce nieoficjalnej oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od 2012 roku jest dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownikiem katedry Zarządzania w Gospodarce.

dr inż. arch Romuald Loegler, wykładowca na wyższych uczelniach w Polsce, członek Saksońskiej Akademii Sztuki oraz wydawca miesięcznika Architektura  &Biznes, laureat wielu konkursów, w tym dla wielu prestiżowych budynków użyteczności publicznej w kraju i za granicą.

dr inż. Anna Wieczorek, doradca samorządów, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, ekspert  Centrum im. Adama Smitha. Zajmuje się planowaniem przestrzennym oraz prowadzeniem procesów uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń przez samorządy.

Agata Krzysztoszek,  ekspert w zakresie mieszkalnictwa. Menedżera ds. relacji z instytucjami rządowymi w Pionie Programów Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Anna Łopaciuk, ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych z doświadczeniem w doradztwie gospodarczym oraz bankowości inwestycyjnej. Menedżer w Departamencie Analiz i Wsparcia Sektorowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Robert Jerzy Kwiatkowski, wicedyrektor Departamentu Strategii w Najwyższej Izbie Kontroli i wieloletni ekspert Centrum im. Adama Smitha, wcześniej członek Zarządu Dzielnicy-Gminy Warszawa-Śródmieście (1990–1994), dyrektorem Biura Organizacyjnego Urzędu Gminy Warszawa-Centrum (1994-1999), dyrektor Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy, wiceminister pracy (2005-2006), wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, szefa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2016-2017)

Piotr Walczak, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Łodzi.  Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w ramach której przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Krzysztof Haładus,  zastępca prezydenta Sosnowca (2014-2018), ekspert Centrum im. Adama Smitha. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o. oraz Radca Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

inż. arch. Wojciech Jan Spyra, obywatel Kanady, do 2008 pracował na terenie USA i krajów Unii Europejskiej, w tym pracując nad rewitalizacją Berlina wschodniego, specjalizuje się w koncepcjach urbanistycznych, analizach konserwatorskich, rewitalizacjach i projektach architektonicznych.

dr hab. Robert Gwiazdowski, przewodniczący rady nadzorczej ZUS  (2006-2007), członek rady nadzorczej ZUS(2020-), przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha, wykładowca i profesor Uczelni Łazarskiego, adwokat oraz doradca podatkowy.

Jan Edmund Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, Wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Andrzej Fogtt, malarz, grafik i rzeźbiarz, teoretyk sztuki, autor projektu "Wieży Jedności Europejskiej" w 1992 jako symbolu wspólnoty ludzkiej i "Bramy Świata" dla Chin w 2000. Reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w 1984, Brał także udział w wystawach Polskiej Sztuki Współczesnej w Londynie (1987), w Maneżu w Moskwie (1987), w Berlinie, w Arras we Francji (2007).

Jarosław Malinow, współtwórca wprowadzenia na polski rynek papierów dłużnych certyfikatów depozytowych i bonów komercyjnych. Brał udział w organizacji pierwszej emisji obligacji zagranicznego banku w Polsce oraz pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych. Od 2019 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie współorganizuje finansowanie samorządów z użyciem obligacji.

Ewa Tyrka, ekonomistka,  bankowiec,  ekspert w zakresie współpracy z sektorem samorządowym. Od 2014 roku  zatrudniona w Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Sektora Samorządowego.

Marcin Gawlik, od 20 lat zajmujący się tematyką finansowania podmiotów sektora publicznego. Prowadził i współprowadził strukturyzację wielu transakcji, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Od 2015 roku zatrudniony Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego Sektora Publicznego i Przedsiębiorstw.

Monika Andrzejewska–Koniuszaniec, zastępca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem w Urzędzie Miasta Łodzi, zajmuje się nadzorem oraz ewidencjonowaniem zasobu nieruchomości gminy, procesami komunalizacji gruntów Skarbu Państwa. Kierownik zespołu projektowego prowadzącego modernizację systemu informatycznego wspomagającego gospodarowanie mieniem Miasta Łodzi.

Najnowsze wydanie